Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1.   Všeobecně
1.1. Obchodní firma RÁBA spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Dejvice, Starodejvická 1899/4, PSČ 160 00, zaregistrovaná a vedená u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 45968, IČO:25062891, DIČ:CZ25062891, se zabývá koupí a prodejem originálních výrobků firmy RÁBA Kft. Györ Maďarsko.
2.   Rozsah platnosti
2.1.   Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko odběratelské vztahy při prodeji zboží mezi prodávajícím RÁBA spol. s r.o. a kupujícím a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, resp. potvrzené objednávky.
2.2.   Všeobecné obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud se prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě, případně v potvrzené objednávce jinak. Takováto ujednání mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky mají naopak přednost před jinými obchodními podmínkami, zejména obchodními podmínkami kupujícího.
2.3.   Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny současné a také budoucí zákazníky, kteří vstoupí do dodavatelsko-odběratelských vztahů s firmou RÁBA spol. s r.o.
2.4.   Nabídky prodávajícího nejsou závazné. Uzavřené dohody, ujednání a přísliby, které byly učiněny ústně, je možno považovat za závazné pouze tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.
2.5.   Prodávající je oprávněn, bez předchozího upozornění, jednostranně změnit nebo zrušit tyto všeobecné obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2005 do jejich novelizace nebo zrušení.
3.   Kupní smlouva, objednávka
3.1.   Objednávky na základě nabídek a informací zpracovává kupující. Objednávka musí mít požadované náležitosti, zejména:
 • obchodní jméno firmy
 • fakturační a dodací adresa
 • IČO, DIČ (je-li registrován jako plátce DPH)
 • kontaktní osobu kupujícího, datum a podpis oprávněné osoby
 • spojení: telefon, fax, e-mail
 • přesné označení objednávaného zboží (název zboží, číslo výkresu nebo identifikační číslo), počty kusů, cenu v dohodnuté měně
 • případně jiné specifické požadavky
3.2.   Objednávka, písemně potvrzená prodávajícím, je chápána jako kupní smlouva.
3.3.   Požadavkem výrobního závodu na minimální množství a hodnotu objednaného materiálu /jedné položky/ je 10 kusů. Tento požadavek se nevyžaduje pokud materiál máme skladem.
3.4.Minimální hodnota jednotlivé objednávky je 2000 Kč bez DPH. V případě objednávky s nižší hodnotou bude učtován manipulační poplatek ve výši 400 Kč bez DPH.
3.5.   Objednávky zasílejte písemně na adresu uvedenou v bodě 1., na fax: +420 233 321 191 nebo e-mailem na adresu raba@raba.cz nebo toth@raba.cz.
4.   Cena
4.1.   Nebudou-li sjednány jinak, platí ceny a podmínky podle ceníku prodávajícího, platného při uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky prodávajícím a platí 30 kalendářních dnů
4.2.   Cenou se rozumí kupní cena za zboží odebrané ze skladu prodávajícího v Praze 6, Starodejvická 1899/4, bez DPH.
5.   Platební podmínky
5.1.   Stanovení platebních podmínek je výhradním právem prodávajícího, případně se stanoví dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Zaplacením úplné kupní ceny se rozumí připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího, případně složením v hotovosti do pokladny prodávajícího.
Platby:
 • předem, bankovním převodem
 • v hotovosti při nákupu
 • na dobírku při doručení zboží
 • na fakturu se splatností (zpravidla 14 kalendářních dnů)
5.2.   Platby v České republice se realizují v CZK, v ostatních zemích EU v EUR, v jiných státech dle předem dohodnutých podmínek. Za poplatky při bankových převodech jsou zodpovědní kupující i prodávající dle požadavků své banky. Zahraniční kupující jsou zodpovědní za poplatky při bankových převodech v krajinách mimo České republiky.
5.3.   Kupující je povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího ve lhůtě uvedené na faktuře. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn, aniž by zaslal upomínku, účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny, přičemž prodávající je také oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech uzavřených a dosud nerealizovaných kupních smluv s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy.
5.4.   Vlastnictví ke zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem dodání a převzetí zboží. Převzetí zboží stvrdí Kupující svým podpisem na dodacím listu.
6.   Dodací podmínky
6.1.   Kupující je povinen před prvním odběrem zboží předložit výpis z obchodního rejstříku v aktuálním znění a osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty (pokud je plátcem).
6.2.   Způsob a místo odběru zboží kupujícím se stanoví dohodou. Zpravidla je to sklad prodávajícího Praha 6, Starodejvická 1899/4.
6.3.   Prodávající je povinen dodat odpovídající doklady k dodávce zboží.
6.4.   Termín dodávky je bez prodlení, pokud je zboží na skladě prodávajícího, jinak v souladu s možnostmi výrobce, zpravidla 120 dnů počítáno od prvního dne následujícího měsíce po přijetí objednávky.
6.5.   V případě požadavku kupujícího na dodání zboží na místo určení stanoveného kupujícím, zaplatí kupující všechny vynaložené náklady spojené se zajištěním jeho požadavku, rovněž uhradí škody nebo ztráty zboží vzniklé při dopravě prodávajícímu, pokud zboží již nebylo majetkem kupujícího.
7.   Záruka
7.1.   Kupující je povinen prohlédnout (zkontrolovat) zboží při převzetí nebo bezprostředně po doručení dopravcem. Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, zda zboží mělo nebo mohlo mít vady.
7.2.   U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do 10 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Za zjevnou vadu se považuje též vada množstevní.
7.3.   Prodávající přejímá záruku za jakost v důsledku skrytých vad, s výjimkou vad zjevných, po dobu 3 měsíců, stanovené výrobním závodem, ode dne dodání zboží kupujícímu. Kupující musí prokázat, že vadné zboží bylo koupeno u RÁBA spol. s r.o.
7.4.   Prodávající neposkytuje záruky na vady zboží, které byly vyvolány nesprávnou, zcela neodbornou montáží, nesprávným provozováním nebo jiným poškozením vinou kupujícího.
7.5.   Prodávající neposkytuje záruky na rychle opotřebovatelné díly, jako např.: válečkové a kuličkové ložiska, brzdové obložení, těsnění, pryžové části atd.
7.6.   Reklamace musí mít vždy písemnou formou a musí být doložena doklady pro projednání oprávněnosti reklamace.
7.7.   Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o případných vadách neprodleně po tom, kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě.
7.8.   Je-li prokázáno, že reklamace je oprávněná, je prodávající povinen, dle dohody obou stran, poskytnout kupujícímu jeden z následujících nároků:
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • odstranění vady opravou zboží v dohodnuté lhůtě
 • dodávka náhradního zboží nebo vrácení kupní ceny za zboží vadné
 • dodávka chybějícího zboží (množstevní vada)
7.9.  

V případě dodávky ucelených výrobků (kompletních náprav) se doplňují následující záruční podmínky:

 1. Prodávající garantuje, že jím dodané ucelené výrobky, jejich komponenty a díly jsou bez materiálových a výrobních vad.
 2. Obvyklá záruční doba je 12 měsíců od data dodávky náprav, může však být sjednána i individuálně.
 3. Garanční závazky a z nich vyplývající odpovědnost Prodávajícího jsou omezeny na bezplatnou výměnu resp. opravy těch součástech (dílů), které s ohledem na tyto záruční podmínky jsou shledány vadnými na základě souhlasného stanoviska smluvních stran a Výrobce.
 4. Garance se nevztahuje na přirozené opotřebení těsnění, ložisek, pryžových částí, brzdových obložení, kotoučů, bubnů - s výjimkou případů, kdy Kupující dostatečným způsobem prokáže, že závada byla způsobena Výrobcem v důsledku konstrukčních, materiálových nebo výrobních chyb.
 5. Podmínky vylučující záruční závazky, resp. mající za následek jejich zrušení před uplynutím smluvené záruční lhůty:
  • poškození z důvodu havárie vozidla,
  • skladování v rozporu s předpisem Výrobce,
  • živelné pohromy (voda, oheň atd.) působení chemikálií anebo jiných vlivů, které výrobek poškozují anebo mohou mít vliv na jejich správnou funkci,
  • Kupující nedodržel Výrobcem předepsané podmínky na servis a údržbu,
  • použití Výrobcem neschválených maziv,
  • neodborná zástavba provedená osobami neautorizovanými Prodávajícím a Výrobcem,
  • pokud nebude při montáži a údržbě použito specielní nářadí předepsané (doporučované) Výrobcem,
  • použití výrobku v tak extrémních podmínkách, které nelze dle charakteru výrobku předpokládat, a se kterými výrobce nebyl předem seznámen,
  • konstrukční zásahy a úpravy bez schválení Výrobce,
  • provozování výrobku po zjištění závady a způsobení následného poškození výrobku,
  • Kupující nenaplnil olejovými náplněmi nápravu ještě před instalací nápravy do vozidla a při jejím skladování nejpozději do 3 měsíců od převzetí nápravy od Prodávajícího (Výrobce dodává nápravy bez olejových náplní).
7.10.   Raba Axle Ltd. vyšetřuje každou vzniklou reklamaci, proto požaduje, aby se reklamované díly skladovaly 3 měsíce a na požádání zaslaly na náklady Kupujícího do Raba Axle Ltd. V případě oprávněné reklamace a jejího přijetí výrobcem Raba Axle Ltd. náklady za přepravu k inspekci a za inspekci reklamovaného zboží nese výrobce. V případě neoprávněné reklamace a jejího neuznání náklady za přepravu a za inspekci zboží nese Kupující.
8.Storno podmínky
8.1Při zrušení objednávky ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny objednávky.
9.   Závěrečná ustanovení
9.1.  Uzavřením kupní smlouvy (potvrzení objednávky) pozbývají veškerá přecházející jednání a korespondence, vztahující se k obsahu kupní smlouvy, svoji platnost.
9.2.   Změny, doplnění a dodatky kupní smlouvy, příp. potvrzené objednávky, jsou platné jen tehdy, pokud jsou uzavřeny písemnou formou a jsou podepsány oběma smluvními stranami.
9.3.   Právní vztahy neupravené kupní smlouvou, ani těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.
9.4.   Pro všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím je závazný právní řád České republiky.
9.5.   Případné spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami v procesu dodavatelsko-odběratelských vztahů budou řešeny především smírčí cestou. Pokud by nedošlo k dohodě, pak v souladu s odstavci 9.3. a 9.4. těchto Obchodních podmínek.

nahoru